Василь Липківський

(1864–1937)
Настоятель Києво-Софійського кафедрального собору (1919–1927)
Митрополит Київський і всієї України УАПЦ (1921–1927)
 

Василь ЛИПКІВСЬКИЙ Церковний діяч, письменник і публіцист

Церковний реформатор, перший митрополит Української автокефальної православної церкви, людина великої душі і самовідданого служіння на ниві духовного відродження українського народу, блискучий майстер проповідницького мистецтва, за словами А. Кримського, «апостол українського релігійно-національного відродження»

Василь ЛИПКИВСКИЙ Церковный деятель, писатель и публицист

Церковный реформатор, первый митрополит Украинской автокефальной православной церкви, человек большой души и самоотверженного служения на ниве духовного возрождения украинского народа, блестящий мастер проповеднического искусства, по словам А. Крымского, «апостол украинского религиозно-национального возрождения»

Vasyl LYPKIVSKY Ecclesiastical figure, writer and publicist

A church reformer, the first metropolitan of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, man of a big heart and selfless service in the field of spiritual revival of the Ukrainian people, brilliant master of sermon art, and according to A. Krymsky, "the apostle of Ukrainian religious and national revival"

«Народжені Україною» // Меморіальний альманах у 2-х т. Київ. Євроімідж, 2002. — т. 2. — С. 50–51.